Welcome to our Sky Aviation s.r.o. store!

Cart:

0 item(s) - 0,00 €
You have no items in your shopping cart.

0

Ochrana osobních údajů

 Information on personal data protection and out-of-court settlement


Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1.      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SKY AVIATION s.r.o. IČ: 07062303, DIČ: CZ07062303 se sídlem Praha - Újezd nad Lesy, Novosibřinská 115, PSČ 190 16 (dále jen: „správce“).

2.   Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Praha - Újezd nad Lesy, Novosibřinská 115, PSČ 190 16

email: admin@aviation.hk

telefon: +420 778 506 999

3.   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.   Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.   Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.   Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a)GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.   Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.   Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.   Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.   Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.   Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2.   Správce nemáv úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

1.   Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.   Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.   Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.   Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.   Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.   S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.   Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.9.2018.

 

Privacy Policy

 

Basic provision

1. The personal data controller referred to in Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("GDPR") is EUROPE ECHT s.r.o. IČ: 25622145, DIČ: CZ25622145 with registered office Tiskařská 599/12, Malešice (Prague 10), 108 00 Praha (hereinafter referred to as "administrator").

2. The contact information of the trustee is

address: Praha - Újezd nad Lesy, Novosibrinska 115, postal code 190 16
email: admin@aviation.hk

phone: +420 778 506 999

3. Personal data means any information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is a natural person that can be identified directly or indirectly, in particular by reference to a particular identifier such as name, identification number, location data, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, psychological, economic, the social identity of this individual.

4. The administrator did not appoint a Data Protection Officer.

 

II.

Sources and categories of processed personal data

1. The administrator processes the personal data you have provided to him / her, or the personal information that the administrator has received on the basis of your order.

2. The administrator handles your identification, contact details and data necessary for performance of the contract.

 

III.

Legitimate reason and purpose of processing personal data

1. The legitimate reason for the processing of personal data is

performance of the contract between you and the trustee under Article 6 (1) b) GDPR,
the legitimate interest of the controller in providing direct marketing (in particular for sending business messages and newsletters) under Article 6 (1) f) GDPR,
Your consent to processing for the purpose of providing direct marketing (in particular for sending business messages and newsletters) pursuant to Article 6 (1) a) GDPR in conjunction with Section 7 (2) of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services in the Event of Non-Order of Goods or Services.
2. The purpose of processing personal data is

executing your order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the trustee; (personal name, address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without the provision of personal data it is not possible to conclude the contract or to fulfill it by the administrator,
sending business messages and doing other marketing activities.
3. No automatic automatic decision making within the meaning of Article 22 of the GDPR takes place. You have given your explicit consent to such processing.

 

IV.

Retention time of data

1. The administrator keeps personal data

for the period necessary to exercise the rights and obligations arising out of the contractual relationship between you and the trustee and the enforcement of the claims under these contractual relationships (for 15 years from the termination of the contractual relationship).
until consent to the processing of personal data for marketing purposes is revoked, for a maximum of 5 years, if personal data are processed under consent.
2. At the end of the retention period, the administrator will erase personal information.

 

IN.

Recipients of personal data (subcontractors)

1. The recipients of personal data are persons

contributing to the delivery of goods / services / making payments on the basis of a contract,
providing e-shop services (Shoptet) and other services related to the operation of an e-shop,
providing marketing services.
2. The controller does not intend to transfer personal data to a third country (to a non-EU country) or an international organization. The recipients of personal data in third countries are providers of mailing services / cloud services.

 

VI.

Your rights

1. Under the terms of the GDPR you have

the right of access to their personal data under Article 15 of the GDPR,
the right to correct personal data pursuant to Article 16 of the GDPR, or the restriction of processing under Article 18 GDPR.
the right to delete personal data under Article 17 of the GDPR.
the right to object to processing under Article 21 GDPR and
the right to data portability pursuant to Article 20 GDPR.
the right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or email address of the administrator referred to in Article III of these Terms.
2. You also have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Office if you believe that your right to privacy has been violated.

 

VII.

Privacy Policy

1. The Administrator declares that he has taken all appropriate technical and organizational measures to safeguard personal data.

2. The administrator has taken technical measures to secure data warehouses and personal data repositories in paper form.

3. The Administrator declares that personal data are only accessible to persons authorized by him / her.

1. By sending an order from the online order form, you acknowledge that you are familiar with the privacy policy and that you accept it in its entirety.

2. You agree with these terms by ticking the consent via the online form. By confirming your consent, you acknowledge that you are aware of the privacy policy and that you accept it in its entirety.

3. The administrator is entitled to change these terms. A new version of the privacy policy will be published on your website, and will send you a new version of these terms and conditions to your e-mail address that you have provided to your administrator.

 

 

These conditions become effective on September 25, 2018.

 

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at support@aviation.hk

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to .

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.